By / 5th Czerwiec, 2017 / Zamówienia Publiczne / Off

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Roboty budowlane związane z wykonaniem remontów gminnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Rolniczej, ul. Śląskiej, ul. Komandorskiej, ul. Morskiej, ul. Zamenhofa, ul. Okrzei, ul. Handlowej oraz ul. Pawiej.

Data ogłoszenia postępowania: 05.06.2017 r.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (05.06.2017 r.)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (05.06.2017 r.)
  3. Wzór umowy (05.06.2017 r.)
  4. STWiORB (05.06.2017 r.)
  5. Dokumentacja projektowa – część 1 i 2 (05.06.2017 r.)
  6. Przedmiar – część 1 i 2 (05.06.2017 r.)
  7. Zmiana treści SIWZ  (09.06.2017 r.)  oraz Załączniki do SIWZ nr 1 i 2 – zmienione (09.06.2017 r.)
  8. Informacja z otwarcia ofert (20.06.2017 r.)
  9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.07.2017 r.)